Notice
भूकम्प सम्बन्धि सूचना !!!
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना २०७४।०३।२२ !
सवारी साधनको लिलाम विक्री गर्ने सूचना २०७४।०४।०६
मोटरसाइकल, कम्प्यूटर, फर्निचर र कार्यालय सामानहरूको लिलाम विक्री गर्ने सूचना २०७४।०४।०६
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको रोष्टर सम्बन्धि सूचना २०७४।४।६
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुलाई करार सेवामा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७४।४।१२
नयाँ बीमाशुल्क दर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना २०७४।०३।२३
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना!!
शिलबन्दी बोलपत्र नं. वि.एस.एसटी ०३ ।०७३।०७४ रद्द गरिएको सूचना २०७४।०३।०३
Go Top          IPRS Login