Downloads   डाउन्लोड
Insurance Regulation-1993 बीमा नियमाबली २०४९
  बीमा नियमाबली २०४९
Insurance Act-1992 बीमा ऐन २०४९
  बीमा ऐन, २०४९
Policies नीति
 
 
 
Career वृत्ति विकास
  सहायक प्रथम (खुल्ला)
  अधिकृत तृतीया (खुल्ला)
  अधिकृत तृतीया (आन्तरिक)
  कानुन अधिकृत (खुल्ला)
  चार्रटरड एकाउन्टेन्ट (खुल्ला)
  अधिकृत द्वितीया (खुल्ला)
  अधिकृत द्वितीया (आन्तरिक)
  अधिकृत द्वितीया ( कानुन)(आन्तरिक)
  अधिकृत प्रथम (आन्तरिक तथा खुल्ला)
  हिमाली फन्ट
 
 
Booklets बीमा पुस्तिका
 
  समिक्षा ०६९
 
  निर्णय संग्रह (भाग एक)
  निर्णय संग्रह ( भाग दुइ)
 
 
 
 
 
 
  प्रस्तावित बीमा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा, २०६६
Annual Programme बार्षिक कार्यक्रम
  बार्षिक कार्यक्रम, २०६५/६६
  बार्षिक कार्यक्रम, २०६४/६५
  बार्षिक कार्यक्रम, २०६३/६४
  बार्षिक कार्यक्रम, २०६२/६३
  बार्षिक कार्यक्रम, २०६१/६२
 
Annual Report of BS बीमा समितिको बार्षिक प्रतिबेदन
  २ बार्षिक प्रतिबेदन २०६६
  बार्षिक प्रतिवेदन २०६७
Insurance Policy बीमा लेख
  ब्यक्तिगत दुर्घटना बीमालेख
 
  मोटरसाइकिल बीमालेख
  निजि सवारी साधन बीमा लेख
  व्यवसायिक सवारी साधन बीमा लेख
  स्वरोजगार बीमालेख
  पशुधन बीमालेख
  फलफुल खेती बीमालेख
  आलु खेती बीमालेख
  धानबाली बीमालेख
  तरकारी खेती बीमालेख
  पन्छी बीमालेख
  माछा बीमालेख
Insurance in Plan योजनामा बीमा
 
Statistics तथ्याँक
  मोटरसाइकल सम्बन्धी विवरण २०६७/०६८
 
  वासलत २०६४/६५--२०७०/७१
  नाफानोक्सान हिसाब २०६४/६५--२०७०/७१
  आय व्यय २०६३/६४--२०६८/६९
  वासलत २०६४/६५--२०७०/७१
  नाफानोक्सान हिसाब २०६४/६५--२०७०/७१
 
 
Downloads डाउन्लोड
  आ.व.२०६९/०७० मा आवश्यक सेवा तथा सामानहरु आपूर्तिमा परेका आवेदनहरु स्वीकृत/अस्वीकृत भएको विवरण
Circulars परिपत्रहरु
 
 
 
 
 
 
 
 
Surveyors List  सर्भेयरहरुको सूची
  कूल सर्भेयरहरुको अध्यावधिक विवरण
Surveyor Training  सर्भेयर तालीम
  बीमा सर्भेयरले विवरण भर्ने तरिका
Insurance Surveyors बीमा सर्भेयर
  बीमा सर्भेकार्य सम्बन्धी विवरण भर्ने तरिका
 
  भाग एक
Career वृति विकास
 
Strategic Plan रणनितिक योजना
 
Glossary प्राबिधिक शब्दावली
 
 
 
Bonus Rate बोनस दर
 
Code of Cond. of Empl.,2069 कर्मचारीका आचार संहिता, २०६९
  बीमा समितिका कर्मचारीका आचार संहिता, २०६९
Go Top          IPRS Login