Bonus Rate   बोनस दर

जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर (२०७२-७३)
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर (२०७१-७२)
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर (२०७०-७१)
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर (२०६९-७०)
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर (२०६८-६९)
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर

 
Go Top          IPRS Login