Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Wednesday, 29th March 2017
 
Booklets   बीमा पुस्तिका

Samiti has plan to prepare booklets  and leaflets in different portfolios of life and non life insurance. After preparation of such booklets, they will be placed gradually.  

समिति जीवन तथा निर्जीवन बीमाका बिषयगत पोर्टफोलियोका  बुकलेट तथा लिफलेटहरु तयार गर्ने योजनामा रहेको छ । त्यस्ता बुकलेट तथा लिफलेटहरु तयार भए पश्चात यस वेभसाइटमा क्रमश: राखिनेछ ।


हाम्रो बालबगैचा

 
  विमा चिनारी
  समिक्षा ०६९
 
  निर्णय संग्रह (भाग एक)
  निर्णय संग्रह ( भाग दुइ)
Go Top