Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Directives
39.     ३९.  सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५  प्रारम्भिक मस्याैदा
38.   ३८. बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७
37.   ३७. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
36.   ३६.  बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२ 
35.   ३५. बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ 
34.   ३४. बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ 
33.   ३३. बाली तथा पशुधन निर्देशिका ,२०६९ (परिमार्जीत २०७३।०४।०१)
32.   ३२. माेटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३
31. Solvency Margin Directive for General Insurers ३१.  तालिम कार्यविधि,२०७२
30.   ३०. पुनर्बीमा व्सयवसाय सम्बन्धि निर्देशिका,२०७१
29.   २९. लघुबीमा निर्देशिका, २०७१
28. Solvency Margin Directive, 2070 for Life Insurers २८.  बैंकर्स क्षतिपूर्ति निर्देशिका
27.   २७. बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७०
26.   २६. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय  निवारण 
25.   २५. बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन,२०६९
24.   २४. बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९
23.   २३. शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
22.   २२.  
21.   २१. नेपाली मृत्युदर तालिका, २०६६
20.   २०. बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आधार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
19.   १९. बीमकको एअरमार्क सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
18.   १८. बीमकको सामुद्रिक बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका,२०६५
17.   १७. निर्जोवन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
16.   १६. जीबन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
15.   १५. निर्जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५
14.   १४. जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५(संशोधित)
13.   १३. बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन
12.   १२. बीमकको वेब साइट सम्बन्धि ब्यवस्था,२०६५
11.   ११. संस्थापकको शेयर सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
10.   १०. जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका
9. Onsite Inspection Manual of Insurer ९.  
8.   ८. लङ फर्म अडिट सम्बन्धी निर्देशन
7.   ७. बीमकको गैरस्थलगत निरिक्षण म्यानुअल
6.   ६. निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
5.   ५. जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
4.   ४. बीमा अभिकर्ताको आचार संहिता
3.   ३. बीमा सर्भेयरको आचार संहिता
2.   २. अग्नि बीमा दर सम्बन्धी सामान्य नियमहरू,२०५८(परिमार्जन सहित)
1. Legal Provision Related to Surveyor/Agents १. अभिकर्ता/सर्भेयरसंग सम्बन्धित कानूनी ब्यवस्थाहरु

 

निर्देशनहरू
Go Top          IPRS Login