Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Career Notice and Curriculum
बीमा समितिको विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रमहरु
 
निर्देशक
पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
 
उप निर्देशक
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून ) Click here
पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड (सेवा/समूहः लेखा ) Click here
 
 
सहायक निर्देशक
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here
 
सहायक प्रथम
पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
 

 

पदपूर्ति सूचना तथा पाठ्यक्रम डाउनलाेड
Go Top          IPRS Login