Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Vision, Mission & Strategic Objectives

content in english

परिकल्पना, गन्तब्य र रणनिति उद्देश्य

परिकल्पना

बीमाको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो बिकासमा टेवा पु-याउने |

गन्तब्य

बीमा ब्यवसायलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई बीमितको हकहित संरक्षण गर्न बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित,नियमित र विकसित गर्ने |

रणनिति उदेश्य

क) बीमा सम्बन्धि निति निर्माण गरि सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

ख) बिमित हकहित संरक्षण गर्ने,

ग) बीमा सुरक्षित, स्वच्छ,सक्षम र प्रतिस्पर्धि बनाउने

घ) बीमा ब्यवसायको विकास तथा प्रबर्दन गर्ने , र

ङ) बीमा ब्यबसायको बिश्वस्नियता अभिबृद्दि गर्ने |

Go Top          IPRS Login