Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Function, Duties and Power

In order to systematize, regularize, develop and regulate the insurance business in Nepal, the following functions, duties and powers are conferred on Beema Samiti:

 • Provide suggestions to Nepal Govt. to formulate necessary policy for systematizing, regularizing, developing and regulating the insurance business,
 • Set out guidelines for insurers to invest their fund and prescribe the priority sectors for such investment,
 • Register and renew the Insurer, Insurance Agent, Surveyor or Broker and to cancel or cause to cancel such registration,
 • Arbitrate in the disputes, which arises between the insurer and insured,
 • Make decision on the complaints filed by the insurer regarding to the settlement of liability of the insurance,
 • Issue necessary directives to the insurer from time to time regarding insurance business,
 • Formulate necessary basis fo the protection of interest of the insured, and
 • Do or caused to do other necessary functions regarding insurance business.

 

काम, कर्तब्य र अधिकार

नेपालकाे बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको निम्न काम, कर्तब्य र अधिकार हुनेछ ।

 • बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सूझाव दिने,
 • बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने,
 • बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने, गराउने,
 • बीमक तथा बीमित बीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने,
 • बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने,
 • बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने
 • बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधार तर्जुमा गर्ने, र
 • बीमा व्यवसायसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक काम गर्ने
Go Top          IPRS Login