Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Tuesday, 15th October 2019
BSIB Building
 
Constitution of the Board

The Board is constituted under the Insurance Act, 1992, article 3. The form of the board is as under.

A person nominated or designated by Nepal Government Chairman
Representative, Ministry of Law, Justice and Parlimentary Affairs Member
Representative, Ministry of Finance Member
A person nominated by Nepal Government from among the person having the special knowledge in the Insurance Business Member
A person nominated by Nepal Government from among the insureds. Member

Nepal Government may make alteration of the member of the Board by publishing a notification in the Nepal Gazette, if it deems necessary. The tenure of the nominated members of the Board shall be four years. They may be re-nominated up to twice after the expiry of their tenure.

समितिको गठन

बीमा समितिको गठन बीमा ऐन २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत हुने गर्दछ । संचालक समितिको स्वरुप यस प्रकार छ ।

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष
प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य
प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य
बीमितहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति सदस्य

नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सदस्यहरुको हेरफेर गर्न सक्नेछ । मनोनितहरुको कार्यवधि चार वर्षको हुनेछ । सदस्यहरुलाई पुन: दुई पल्टसम्म मनोनित गर्न सकिनेछ ।

Go Top          IPRS Login